VANKURIER.PL – Ekspresowe przesyłki regionalne, krajowe oraz międzynarodowe.

Regulamin Świadczenia Usługi

Obowiązujący od dnia 14.10.2021

§1 Postanowienia Ogólne 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy.
 2. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego vankurier.pl jest firma Trans Profi Sylwester Dzik z siedzibą pod adresem: Podwólczanka 3 16-423 Bakałarzewo, NIP: 8442240780.
 3. Każdorazowe opłacenie usługi za pośrednictwem serwisu vankurier.pl wymaga uprzedniego zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz zaakceptowanie warunków świadczenia usługi.
 4. Właściciel serwisu przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności.

§2 Definicje

 1. Serwis – kompletna strona internetowa z możliwością tworzenia kont, modułem sklepu internetowego służącego do opłacania online usług kurierskich.
 2. Zleceniobiorca – właściciel serwisu vankurier.pl oraz wykonawca usługi,
 3. Zleceniodawca – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która zleca wykonanie usługi kurierskiej Zleceniobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 4. Panel Klienta – konto internetowe w Serwisie, które umożliwia zlecenie i opłacenie usługi kurierskiej Zleceniobiorcy oraz wgląd do historii zamówień.
 5. Przesyłka – paczki, listy, koperty oraz pozostałe pakunki przygotowane przez Zleceniodawcę do odbioru kurierowi według określonych zasad pakowania.
 6. Waga – waga paczki wyrażona w kilogramach.
 7. Login – adres e-mail lub nazwa użytkownika nadane przez Zleceniodawcę na etapie rejestracji lub pierwszego zlecenia w systemie Zleceniobiorcy.
 8. Hasło – ciąg znaków składający się z conajmniej 8 znaków (litery, cyfry, znaki specjalne) – przyporządkowany do Loginu oraz zaszyfrowany w bazie danych Zleceniobiorcy.
 9. Nadawca – oznacza Zleceniodawcę.
 10. Odbiorca – podmiot upoważniony do odbioru Przesyłki.
 11. Przewidywany Termin – oznacza planowany termin doręczenia Przesyłki.

§3 Oświadczenia i obowiązki Zleceniodawcy

 1. Zleceniodawca oświadcza, że wszelkie dane podane podczas opłacenia usługi online za pośrednictwem serwisu vankurier.pl są prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
 2. Zleceniodawca zobowiązany jest wydrukować oraz prawidłowo przygotować opis przesyłki wypełniając poprawnymi danymi adres Odbiorcy.
 3. Zleceniodawca ma obowiązek prawidłowo zapakować i zabezpieczyć Przesyłkę, tak, aby nie było możliwe uszkodzenie zawartości podczas transportu.
 4. Zleceniodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, a także odpowiednio poinformować Odbiorcę o przesyłce, tak, aby została odebrana w docelowym miejscu w umówionym terminie. Dowodem dokonania odebrania Przesyłki jest podpis na liście przewozowym lub etykiecie, które stanowią podstawę w przypadku ewentualnego procesu reklamacyjnego.
 5. Zleceniodawca ma obowiązek poinformowania Odbiorcę, aby w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia doręczonej Przesyłki – koniecznie sporządzić protokół szkody z kurierem. Protokół musi zawierać szczegółowy opis uszkodzeń oraz powinien być podpisany przez kuriera oraz odbiorcę.
 6. Zleceniodawca zapewnia i gwarantuje, że zawartość Przesyłki nie stanowi rzeczy, która znajduje się na liście zakazanych rzeczy i substancji, które są wyłączone spod świadczenia usługi transportowej. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo w takim przypadku do nałożenia kary na Zleceniodawcę, który dodatkowo może zostać obciążony wszelkimi dodatkowymi karami i opłatami administracyjnymi oraz pozostałymi kosztami, na które Zleceniobiorca został narażony podczas świadczenia usługi.
 7. W przypadku, kiedy Zleceniodawca nie jest Nadawcą, Zleceniodawca ma obowiązek poinformować uprawnionego Nadawcę o konieczności zapoznania się z zasadami okreslonymi w §3, oraz pozostałymi paragrafami niniejszego regulaminu.

§4 Rejestracja i korzystanie z serwisu

 1. Zleceniodawca korzystając z funkcji opłacenia usługi kurierskiej online za pośrednictwem portalu vankurier.pl może założyć konto w serwisie. Rejestracja w serwisie możliwa jest przed dokonaniem płatności lub w trakcie składania zamówienia. W formularzu z danymi dotyczącymi zamówienia istnieje możliwość od razu nadania hasła do konta.
 2. Mając konto w serwisie Zleceniodawca nie musi każdorazowo, zlecając usługę podawać wszystkich danych, ponieważ są zapisane na koncie Zleceniodawcy. Ponadto Zleceniodawca ma wgląd do historii wszystkich transakcji.
 3. Zleceniodawca każdorazowo przed dokonaniem zamówienia ma obowiązek skontaktować się z kurierem za pośrednictwem strony vankurier.pl lub wypełnić dostępny na stronie formularz wyceny, tak, aby uzyskać dokładną kwotę realizacji usługi.
 4. Przyjęcie oraz opłacenie zlecenia możliwe jest tylko i wyłącznie po uprzednim zapoznaniu z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie przez Zleceniodawcę.
 5. W celu korzystania z usług płatności za usługę za pośrednictwem serwisu vankurier.pl konieczne jest podanie aktualnego, ważnego i aktywnego adresu e-mail. W przypadku jakiejkolwiek zmiany adresu e-mail Zleceniodawca zobowiązany jest do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji. W przypadku braku chęci założenia konta w serwisie – podanie adresu e-mail jest również wymagane. Na podany adres będą wysyłane wszelkie powiadomienia dotyczące realizacji usługi, a także potwierdzenie przyjęcia zlecenia. Ponadto Zleceniobiorca udziela wszelkich informacji drogą elektroniczną poprzez wysyłanie wiadomości e-mail przede wszystkim: informacje na temat płatności, faktury, informacje o statusie przesyłki, obowiązek informacyjny w przypadku zmiany i/lub aktualizacji regulaminu, itd. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. W celu prawidłowego działania serwisu vankurier.pl oraz całej infrastruktury systemu transakcyjnego Zleceniodawca powinien użyć połączenia z siecią Internet, posiadać aktualną wersję przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie dokumentów HTML.
 7. Zleceniodawca może korzystać z serwisu przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. Wszelkie zlecenia nadane poza godzinami pracy, w weekendy, święta lub dni wolne zgodnie z obowiązującym prawem będą obsługiwane w najbliższy dzień roboczy.
 8. Zleceniobiorca zobowiązuje się przechowywać pozostawione przez Zleceniodawcę dane, a w szczególności dane osobowe, w sposób zgodny ze stosownymi przepisami oraz standardami bezpieczeństwa i używać ich wyłącznie do prawidłowego wykonywania zleconych usług oraz dla przekazywania informacji o zleconych usługach i w celach marketingowych pod warunkiem spełnienia wymogów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych w związku z rejestracją jest dobrowolne oraz, że ma dostęp do swych danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, zmiany i usunięcia.
 9. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że Przewoźnik może odmówić wykonania usługi po zawarciu z nim umowy, jeżeli Przesyłka zawiera niedozwolony przedmiot lub nie spełnia zasad pakowania. Zasady pakowania znajdują się w Załączniku nr 1 , natomiast lista niedozwolonych przedmiotów została określona w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 10. Przyjęcie przesyłki od Nadawcy odbywa się na podstawie wcześniejszych ustaleń lub informacji podanych przy składaniu zlecenia.

§5 Reklamacje

 1. Zleceniodawca może składać reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. W przypadku składania reklamacji przez osobę inną niż Zleceniodawca, osoba trzecia zobowiązana jest dołączyć dokument potwierdzający prawo lub upoważnienie do składania reklamacji w imieniu Zleceniodawcy.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące braku wykonania usługi, opóźnienia w jej realizacji, zgubienia czy uszkodzenia Przesyłki będą rozstrzygane przez Zleceniobiorcę.
 3. Klienci mogą składać również reklamacje dotyczące działania serwisu Zleceniobiorcy wysyłają stosowną wiadomość na e-mail: biuro @ vankurier.pl.
 4. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzenia lub ubytku Przesyłki warunkiem koniecznym jest spisanie i dołączenie do reklamacji Protokołu szkody w obecności kuriera.
 5. Reklamacje dotyczące opóźnienia w doręczeniu lub wszelkich uszkodzeń winny być zgłaszane do 14 dni od dnia odbioru przesyłki. Protokół szkody powinien być sporządzony najpóźniej do 7 dni od daty doręczenia przesyłki, a w przypadku zaginięcia Przesyłki w terminie do 10 dni. Reklamacje dotyczące faktur mogą być zgłaszane w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu.
 6. Reklamacje można przesyłać jako skan dokumentu w formie elektronicznej na adres: biuro @ vankurier.pl. lub drogą tradycyjnej poczty na adres firmy.
 7. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
  1. imię, nazwisko oraz adres Zleceniodawcy,
  2. kwotę roszczenia,
  3. tytuł, opis sprawy, uzasadnienie,
  4. czytelny podpis uprawnionej osoby,
  5. konieczne jest dołączenie oryginalnego Protokołu oraz pozostałe wymagane dokumenty
 8. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 30 dni roboczych. W szczególnych przypadkach termin na rozpatrzenie reklamacji może zostać przedłużony do 60 dni.
 9. Zleceniodawcy przysługuje prawo do wniesienia odwołania od otrzymanej decyzji w terminie 7 dni od daty otrzymania częściowego uznania, odmowy uznania reklamacji.
 10. Złożenie reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku uiszczenia opłaty za wykonaną usługę.

§6 Cenniki, warunki płatności

 1. Z tytułu świadczonych usług Zleceniobiorca nalicza opłatę zgodną indywidualną wyceną wykonaną przez Zleceniobiorcę.
 2. Płatności mogą być dokonywane w następujących formach:
  1. przelewu bankowego zaksięgowania płatności na koncie Zleceniobiorcy na rachunek bankowy wskazany w treści proformy lub faktury.
  2. Płatnością online za pośrednictwem bramki płatniczej Cashbill.pl
 3. Aplikacja dotycząca płatności internetowych przekierowuje użytkownika na stronę operatora danego systemu. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za realizowanie transakcji przez operatora systemów płatniczych.
 4. Zwrot płatności odbywa się tą samą drogą jaką została dokonana płatność za usługę.
 5. W przypadku anulowania zlecenia przez Zleceniodawcę, może zostać naliczona dodatkowa opłata za anulację.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot otrzymanych od Zleceniodawcy płatności nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni roboczych.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich faktur VAT drogą elektroniczną.
 8. Wystawienie faktury korygującej do  faktury sprzedaży i przekazanie jej w formie elektronicznej bądź papierowej odbiorcy jest równoznaczne z jej akceptacją i rodzi obowiązek po stronie nabywcy do skorygowania podatku naliczonego zgodnie z jej treścią, w miesiącu otrzymania faktury korygującej. Przedstawione zasady odnoszą się do wszystkich faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania podatkiem Vat wystawionych przez którąkolwiek ze Stron po dniu 31 grudnia 2020 r. Niniejsze zapisy zostały sporządzone ma potrzeby stosowania przepisów art. 29a ust. 13 oraz art. 86 ust. 19a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn.zm).

§7 Odpowiedzialność Zleceniobiorcy

 1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu Usług wywołane okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Zleceniobiorcy takimi jak: działanie siły wyższej, przyczyny leżące po stronie Zleceniodawcy i/lub Nadawcy, a w szczególności: przerwy w działaniu portalu z winy firmy hostingowej, źle wprowadzone dane przez Zleceniodawcę, źle zaadresowana Przesyłka, adresat zmienił miejsce zamieszkania, podane informacje niezgodne ze stanem rzeczywistym, brak zabezpieczonej przesyłki lub wadliwe opakowanie, odbiorca odmawia przyjęcia Przesyłki.
 2. Usługa zostaje uznana przez Zleceniobiorcę za wykonaną w przypadku, gdy przesyłki nie można doręczyć Odbiorcy ani zwrócić Zleceniodawcy z powodu braku lub błędnego adresu wskazanego przez Zleceniodawcę
 3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia części Przesyłki kwota odszkodowania liczona jest w stosunku do wielkości części Przesyłki, której dotyczy szkoda.
 4. W sprawach realizacji zamówień Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność jedynie wobec Zleceniodawcy.
 5. W przypadku, gdy Zleceniodawca dokonał zamówienia usługi  i w dniu przyjazdu po Przesyłkę był nieobecny i nie poinformował  Zleceniobiorcy o planowanej nieobecności w sposób umożliwiający zmianę terminu odbioru przesyłki, okoliczność ta nie ma wpływu na należną Zleceniobiorcy zapłatę za usługę, a dodatkowo Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć poniesione koszty pustego podjazdu.
 6. W przypadku doręczenia przesyłki w późniejszym niż planowany termin Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie, oraz utracone korzyści.
 7. W przypadku uszkodzenia, ubytku, oraz zaginięcia przesyłki  Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie, oraz utracone korzyści wynikające z tego faktu.
 8. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie, oraz utracone korzyści z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
 9. Czas realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych.
 10. Usługi transportowe realizujemy własną flotą pojazdów lub za pośrednictwem firm kurierskich, o czym klient zostanie poinformowany.
 11. Po zrealizowaniu płatności – do 24h zostanie wysłany na Państwa adres e-mail  list przewozowy – CMR, który należy wydrukować w 2 egzemplarzach: 1 egzemplarz należy przykleić w widocznym miejscu na paczce, natomiast 2 egzemplarz CMR podpisuje kurier odbierający paczkę i zostawia dla Państwa jako potwierdzenie odbioru przesyłki.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu podlegają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zleceniobiorcy.
 2. sprawach nieuregulowanych zastosowanie ma kodeks cywilny.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 14.10.2021r.
 4. Zmiana postanowień regulaminu następuje poprzez zamieszczenie aktualizacji na stronie internetowej. Zleceniodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług (np. poprzez zamknięcie konta) z zachowaniem terminów obowiązujących w umowie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu.
 5. Zasady przetwarzania Danych Osobowych są uregulowane przez Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
 6. Administratorem danych jest Trans Profi Sylwester Dzik z siedzibą pod adresem: Podwólczanka 3 16-423 Bakałarzewo
 7. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wywiązania się z postanowień umowy zawartej pomiędzy Stronami w szczególności ze wskazanego w jej treści zakresu obowiązków. Upoważnienie obejmuje prawo wglądu, wprowadzania, modyfikacji, usuwania danych osobowych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Zasady pakowania paczek

Paczka standardowa – zawartość musi być umieszczona w kartonie w kształcie prostopadłościanu, wolne przestrzenie w środku muszą zostać wypełnione, tak żeby zawartość była nieruchoma. Elementy kruche należy dodatkowo zawinąć w folię bąbelkową.


Załącznik nr 2 do Regulaminu

Lista niedozwolonych przedmiotów

Nie wysyłamy następujących towarów:

 • Napoje alkoholowe
 • Skóry zwierząt (niedomowych)
 • Towary o szczególnej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro)
 • towary/materiały niebezpieczne;
 • Broń palna
 • Futra
 • Kość słoniowa i produkty z kości słoniowej
 • Żywe zwierzęta
 • gotówka oraz przedmioty zbywalne;
 • towary łatwo psujące się;
 • dokumenty osobiste (z wyjątkiem wysyłek do USA);
 • Rośliny
 • Nasiona
 • znaczki pocztowe o wysokiej wartości;
 • Tytoń i wyroby tytoniowe